آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی و انبارها

 

بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها
این بیمه نامه ساختمان ، تاسیسات وموجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری ، اداری ، خدماتی عمومی ، فرهنگی ، صنفی و درمانی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می دهد .

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی

یکشنبه, بهمن 03, 1395