پول در گردش

پول در راه
در اين بيمه وجوه درحين نقل و انتقال بيمه گذار در مقابل خطرات آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه يا غيرمسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه پول در راه

یکشنبه, بهمن 03, 1395